Onze facebook-pagina

Welkom bij Onderwijsconsulenten en Onderwijsconsulenten+

Onderwijsconsulenten: kosteloos advies en begeleiding rond onderwijs aan geindiceerde kinderen. Net als ieder kind in de leerplichtige leeftijd hebben kinderen met een handicap, ziekte of stoornis recht op goed onderwijs. Dat kan betekenen dat zij op hun school speciale begeleiding en/of voorzieningen nodig hebben. Lees meer...

Onderwijsconsulenten in Passend Onderwijs
In beantwoording van kamervragen van de Tweede Kamer (31-10-2012) door minster Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart (voor het compete document klik hier) staat vermeld onder vraag 4:"Op 8 maart 2012 heb ik in het debat met uw Kamer over het wetsvoorstel passend onderwijs toegezegd om bij de invoering van het nieuwe stelsel extra middelen beschikbaar te stellen voor ondersteuning aan ouders door de onderwijsconsulenten. De consulenten blijven dus bestaan in passend onderwijs, ook als de landelijke indicatiestelling vervalt."
Na de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 kunnen scholen en ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een beroep doen op de Onderwijsconsulenten. Tevens kunnen de Onderwijsconsulenten worden ingezet bij leerlingen die langdurig thuiszitten (vanaf 4 weken na verwijdering).
Voor informatie omtrent Passend Onderwijs verwijzen wij u naar www.passendonderwijs.nl.
De contactgegevens van alle samenwerkingsverbanden kunt u hier vinden.

Gids Basisonderwijs 2014-2015
De Gids Basisonderwijs 2014 - 2015 bevat informatie over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden. In de gids zijn links opgenomen naar websites waar u terecht kunt als u meer wilt weten over bepaalde onderwerpen. De gids is een publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en kunt u hier downloaden.

Onderwijsconsulenten+ brengt Werkwijzer 7 uit
In 2011 startte OC+ samen met (V)SO-school De Zwengel en Specialistisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof het project Doorplaatsingsproblematiek. Doel was te onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat leerlingen die plaatsbekostigd onderwijs volgen in het kader van behandeling, na beeindiging van de behandeling (en de daarmee samenhangende beeindiging van het plaatsbekostigd onderwijs), thuis komen te zitten, omdat er aansluitend geen passende school gevonden wordt. In werkwijzer 7 wordt beschreven welke oplossingen gevonden zijn om voor deze leerlingen toch aansluitend passend onderwijs te realiseren. Aanbevelenswaardig voor alle betrokkenen: scholen voor speciaal onderwijs, scholen van herkomst, samenwerkingsverbanden en behandelinstellingen!

'Rekenen met koeien' een onderzoek naar onderwijs op zorgboerderijen
Het eindrapport van een onderzoek dat studenten van de universiteit Utrecht voor de onderwijsconsulenten hebben uitgevoerd. Een onderzoek naar onderwijsmogelijkheden op zorgboerderijen. Het betreft een verkennend onderzoek, om beter in beeld te krijgen welke vormen van onderwijs op zorgboerderijen bestaan, hoe deze zorgboerderijen het onderwijs hebben vormgegeven en welke koppeling er is met 'regulier' onderwijs. Download hier.

'Welke school in mijn omgeving biedt mijn kind met ASS de juiste voorwaarden om een diploma te halen?' Deze vraag stellen veel ouders zich. Om hen te helpen bij de schoolkeuze is een lijst samengesteld van scholen die op een of andere manier (extra) aandacht geven aan leerlingen met ASS (autismespectrumstoornis). Klik hier voor het overzicht. (De lijst staat ook onder Publicaties - brochures en verslagen.)

Onderwijsconsulenten+ ontwikkelt handreiking en toolkit voor ouders en docenten: 'Met succes van voortgezet naar vervolgonderwijs (MBO, HBO, WO) voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte'.
Het voortgezet onderwijs raakt gaandeweg beter ingespeeld op de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Maar als deze leerlingen met een einddiploma VMBO, HAVO of VWO willen doorleren op het MBO, HBO of de universiteit, wordt dat vaak een teleurstelling. Het vervolgonderwijs is nog onvoldoende ingesteld op deze relatief nieuwe doelgroep. Een goede voorbereiding op de overgang en een warme overdracht kunnen bijdragen aan een succesvolle start op het vervolgonderwijs. Daarom heeft Onderwijsconsulenten+ een handreiking en toolkit samengesteld voor ouders en docenten/begeleiders met aandachtspunten voor deze overgang. Geadviseerd wordt in het voorlaatste jaar van het voortgezet of voortgezet speciaal onderwijs te beginnen met de voorbereiding. Klik hier voor de toolkit.

Ups en Downs, ze horen er allemaal bij in het regulier voortgezet onderwijs
is een verslag van een OC+-project en adviseurschap over de integratie van kinderen met Downsyndroom volgens het groep-in-school-model in de regio Rijnmond. Klik hier om het document te openen of kijk onder Publicaties/blauwdrukken.

Aanmelden bij Bureau Onderwijsconsulenten in Passend Onderwijs
Met de inwerkingtreding van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 kan er een beroep worden gedaan op de Onderwijsconsulent als:

  • er sprake is van plaatsingsproblematiek van een (leerplichtige) leerling met extra ondersteuningsbehoefte in primair- of voortgezet onderwijs
  • als ouders problemen ervaren met betrekking tot de ondersteuning/begeleiding van de leerling met extra ondersteuningsbehoefte
  • als een (leerplichtige) leerling langer dan 4 weken thuiszitter is en er geen uitzicht is op terugkeer naar de school waar deze leerling ingeschreven staat en er door deze school geen ander passend onderwijs kan worden geadviseerd

Voor scholen en instanties geldt dat als zij een aanmelding willen doen bij Bureau Onderwijsconsulenten, ouders hiervan op de hoogte moeten zijn en hiermee ook akkoord gaan.
Dit heeft te maken met het feit dat ouders dienen te tekenen in verband met het uitwisselen van informatie van het Bureau naar de Onderwijsconsulent. Voor meer informatie zie het privacyreglement.

Onderwijsconsulenten+: structurele oplossingen. Onderwijs aan geindiceerde kinderen brengt veel individuele hulpvragen met zich mee. Maar ook structurele problemen kunnen goed onderwijs aan deze groep kinderen in de weg staan. Om deze structurele problemen te helpen oplossen zijn de Onderwijsconsulenten+ (lees: Onderwijsconsulenten plus, ook OC+) in het leven geroepen. Lees meer...

Voorlichtingsactiviteiten van Bureau Onderwijsconsulenten. Het bureau wordt regelmatig vertegenwoordigd op beurzen. Daar geven de medewerkers voorlichting over de Onderwijsconsulenten en kunt u informatie inwinnen. Voor meer informatie over deze beurzen en de data waarop een vertegenwoordiging van de Onderwijsconsulenten aanwezig zal zijn, klikt u op Agenda rechtsboven op deze pagina.

 

 

Naar Conpas (intern gebruik)

 

Actb04 11 Small