Onze facebook-pagina

Welkom bij Onderwijsconsulenten en Onderwijsconsulenten+

Onderwijsconsulenten: kosteloos advies en begeleiding rond onderwijs aan geindiceerde kinderen. Net als ieder kind in de leerplichtige leeftijd hebben kinderen met een handicap, ziekte of stoornis recht op goed onderwijs. Dat kan betekenen dat zij op hun school speciale begeleiding en/of voorzieningen nodig hebben. Lees meer...

'Welke school in mijn omgeving biedt mijn kind met ASS de juiste voorwaarden om een diploma te halen?' Deze vraag stellen veel ouders zich. Om hen te helpen bij de schoolkeuze is een lijst samengesteld van scholen die op een of andere manier (extra) aandacht geven aan leerlingen met ASS (autismespectrumstoornis). Klik hier voor het overzicht. (De lijst staat ook onder Publicaties - brochures en verslagen.)

Onderwijsconsulenten in Passend Onderwijs
In beantwoording van kamervragen van de Tweede Kamer (31-10-2012) door minster Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart (voor het compete document klik hier) staat vermeld onder vraag 4:"Op 8 maart 2012 heb ik in het debat met uw Kamer over het wetsvoorstel passend onderwijs toegezegd om bij de invoering van het nieuwe stelsel extra middelen beschikbaar te stellen voor ondersteuning aan ouders door de onderwijsconsulenten. De consulenten blijven dus bestaan in passend onderwijs, ook als de landelijke indicatiestelling vervalt."
Na de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 kunnen scholen en ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een beroep doen op de Onderwijsconsulenten. Tevens kunnen de Onderwijsconsulenten worden ingezet bij leerlingen die langdurig thuiszitten (vanaf 4 weken na verwijdering).
Voor informatie omtrent Passend Onderwijs verwijzen wij u naar www.passendonderwijs.nl.

Aanmelden bij Bureau Onderwijsconsulenten in Passend Onderwijs
Met de inwerkingtreding van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 kan er een beroep worden gedaan op de Onderwijsconsulent als:

  • er sprake is van plaatsingsproblematiek van een (leerplichtige) leerling met extra ondersteuningsbehoefte in primair- of voortgezet onderwijs
  • als ouders en/of school problemen ervaren met betrekking tot het handelingsdeel van het OntwikkelingsPerspectief (OPP)
  • als een (leerplichtige) leerling langer dan 4 weken thuiszitter is en er geen uitzicht is op terugkeer naar de school waar deze leerling ingeschreven staat en er door deze school geen ander passend onderwijs kan worden geadviseerd

Voor scholen en instanties geldt dat als zij een aanmelding willen doen bij Bureau Onderwijsconsulenten, ouders hiervan op de hoogte moeten zijn en hiermee ook akkoord gaan.
Dit heeft te maken met het feit dat ouders dienen te tekenen in verband met het uitwisselen van informatie van het Bureau naar de Onderwijsconsulent. Voor meer informatie zie het privacyreglement.

In de serie werkwijzers is nummer zes verschenen: 'Mogelijkheden voor moeilijk plaatsbare leerlingen. Een handreiking voor samenwerkingsverbanden en scholen.' Deze publicatie beschrijft verschillende OC+-projecten en andere initiatieven in het land die moeilijk plaatsbare leerlingen weer uitzicht op onderwijs bieden. Het betreft veelal leerlingen met zeer ernstige psychiatrische of gedragsproblematiek die niet meer op hun school gehandhaafd kunnen worden. Klik hier voor deze werkwijzer, of kijk onder publicaties/werkwijzers voor alle tot nu toe verschenen uitgaven.

Dat diplomagericht onderwijs voor leerlingen met ASS die aan de toelatingscriteria voldoen heel goed mogelijk is, blijkt uit een evaluatie van vier voormalige OC+-projecten. Lees hier het uitgebreide evaluatieverslag en bekijk hier de verkorte versie die is verspreid onder samenwerkingsverbanden en scholen.

Onderwijsconsulenten+: structurele oplossingen. Onderwijs aan geindiceerde kinderen brengt veel individuele hulpvragen met zich mee. Maar ook structurele problemen kunnen goed onderwijs aan deze groep kinderen in de weg staan. Om deze structurele problemen te helpen oplossen zijn de Onderwijsconsulenten+ (lees: Onderwijsconsulenten plus, ook OC+) in het leven geroepen. Lees meer...

Voorlichtingsactiviteiten van Bureau Onderwijsconsulenten. Het bureau wordt regelmatig vertegenwoordigd op beurzen. Daar geven de medewerkers voorlichting over de Onderwijsconsulenten en kunt u informatie inwinnen. Voor meer informatie over deze beurzen en de data waarop een vertegenwoordiging van de Onderwijsconsulenten aanwezig zal zijn, klikt u op Agenda rechtsboven op deze pagina.

 

Naar bestuursomgeving (intern gebruik)

Naar documenten onderwijsconsulenten (intern gebruik)

Naar Consul (intern gebruik)

Actb04 11 Small