Onze facebook-pagina

Welkom bij Onderwijsconsulenten

DEZE WEBSITE IS ONDER CONSTRUCTIE

IN JUNI ZAL DE NIEUWE WEBSITE GELANCEERD WORDEN

Onderwijsconsulenten: kosteloos advies en begeleiding rond onderwijs aan kinderen en jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte en langdurig thu MEI iszitters. Ook kinderen en jongeren met een handicap, ziekte of stoornis hebben recht op goed onderwijs. Dat kan betekenen dat zij op hun school speciale begeleiding en/of voorzieningen nodig hebben. Lees meer...

Onderwijsconsulenten in Passend Onderwijs
In beantwoording van kamervragen van de Tweede Kamer (31-10-2012) door minster Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart (voor het complete document klik hier) staat vermeld onder vraag 4:"Op 8 maart 2012 heb ik in het debat met uw Kamer over het wetsvoorstel passend onderwijs toegezegd om bij de invoering van het nieuwe stelsel extra middelen beschikbaar te stellen voor ondersteuning aan ouders door de onderwijsconsulenten. De consulenten blijven dus bestaan in passend onderwijs, ook als de landelijke indicatiestelling vervalt."
Na de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 kunnen scholen en ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een beroep doen op de Onderwijsconsulenten. Tevens kunnen de Onderwijsconsulenten worden ingezet bij leerlingen die langdurig thuiszitten (vanaf 4 weken na verwijdering).
Voor informatie omtrent Passend Onderwijs verwijzen wij u naar www.passendonderwijs.nl.
De contactgegevens van alle samenwerkingsverbanden kunt u hier vinden.

Gids Basisonderwijs 2014-2015
De Gids Basisonderwijs 2014 - 2015 bevat informatie over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden. In de gids zijn links opgenomen naar websites waar u terecht kunt als u meer wilt weten over bepaalde onderwerpen. De gids is een publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en kunt u hier downloaden.

Afscheid van Onderwijsconsulenten+
Met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 is het aan de samenwerkingsverbanden om ook aan zorgleerlingen een passende onderwijsplaats aan te bieden. Dat betekent dat er geen rol meer is weggelegd voor Onderwijsconsulenten+. Daarom is deze afdeling na 10 jaar opgeheven. Onderwijsconsulenten+ hielden zich projectmatig bezig met structurele oplossingen voor groepen zorgleerlingen. De werkzaamheden van de onderwijsconsulenten voor individuele zorgleerlingen gaan gewoon door! Zie voor de aanmeldcriteria hieronder.

Lees hier de Nieuwsbrief van de laatste OC+-bijeenkomst en bekijk in de presentatie wat er in 10 jaar allemaal bereikt is. Alle in de presentatie genoemde documenten en werkwijzers staan op deze website onder publicaties. Enkele recente toevoegingen zijn werkwijzer 7 en de handreiking en toolkit  voor de overgang van voortgezet naar vervolgonderwijs (MBO, HBO, WO), maar bekijk zeker ook de andere uitgaven!

'Rekenen met koeien' een onderzoek naar onderwijs op zorgboerderijen
Het eindrapport van een onderzoek dat studenten van de universiteit Utrecht voor de onderwijsconsulenten hebben uitgevoerd. Een onderzoek naar onderwijsmogelijkheden op zorgboerderijen. Het betreft een verkennend onderzoek, om beter in beeld te krijgen welke vormen van onderwijs op zorgboerderijen bestaan, hoe deze zorgboerderijen het onderwijs hebben vormgegeven en welke koppeling er is met 'regulier' onderwijs. Download hier.

'Welke school in mijn omgeving biedt mijn kind met ASS de juiste voorwaarden om een diploma te halen?' Deze vraag stellen veel ouders zich. Om hen te helpen bij de schoolkeuze is een lijst samengesteld van scholen die op een of andere manier (extra) aandacht geven aan leerlingen met ASS (autismespectrumstoornis). Klik hier voor het overzicht. (De lijst staat ook onder Publicaties - brochures en verslagen.)

Aanmelden bij Bureau Onderwijsconsulenten in Passend Onderwijs
Met de inwerkingtreding van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 kan er een beroep worden gedaan op de Onderwijsconsulent als:

  • er sprake is van plaatsingsproblematiek van een (leerplichtige) leerling met extra ondersteuningsbehoefte in primair- of voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs
  • als ouders problemen ervaren met betrekking tot de ondersteuning/begeleiding van de leerling met extra ondersteuningsbehoefte
  • als een (leerplichtige) leerling langer dan 4 weken thuiszitter is en er geen uitzicht is op terugkeer naar de school waar deze leerling ingeschreven staat en er door deze school geen ander passend onderwijs kan worden geadviseerd

Voor scholen en instanties geldt dat als zij een aanmelding willen doen bij Bureau Onderwijsconsulenten, ouders hiervan op de hoogte moeten zijn en hiermee ook akkoord gaan (voor meerderjarige leerlingen geldt dat er geen toestemming van ouders nodig is; wel moet er dan toestemming van de leerling zelf zijn).
Dit heeft te maken met het feit dat ouders/leerlingen dienen te tekenen in verband met het uitwisselen van informatie van het Bureau naar de Onderwijsconsulent. Voor meer informatie zie het privacyreglement.

Voorlichtingsactiviteiten van Bureau Onderwijsconsulenten. Het bureau wordt regelmatig vertegenwoordigd op beurzen. Daar geven de medewerkers voorlichting over de Onderwijsconsulenten en kunt u informatie inwinnen. Voor meer informatie over deze beurzen en de data waarop een vertegenwoordiging van de Onderwijsconsulenten aanwezig zal zijn, klikt u op Agenda rechtsboven op deze pagina.

 

 

Naar Conpas (intern gebruik)

 

Actb04 11 Small