Aanmelden

U kunt digitaal aanmelden, onze aanmeldformulieren vindt u onderaan deze pagina. Tevens zijn wij bereikbaar via 070-312 28 87 (dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13:30 tot 16.30 uur) of via info@onderwijsconsulenten.nl.

Wanneer u een aanmelding doet, wordt u binnen 4 tot 5 weken teruggebeld voor een telefonisch intakegesprek. In de telefonische intake brengen wij de situatie in kaart, om te beoordelen of een consulent kan worden ingezet. Vervolgens gaan wij op zoek naar een passende consulent. Nadat een consulent is toegewezen, neemt hij/zij contact op met de ouders of de gezaghebbende.

Heeft u vragen over de Corona-maatregelen, of zijn er problemen met het onderwijs door de Corona-maatregelen, kijkt u dan op deze pagina van het NJI of neem contact op met Ouders & Onderwijs: 088-605 01 01.

Voorafgaand

Voordat onze consulenten worden ingeschakeld is het van belang dat onderstaande stappen zijn doorlopen:

 • Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de ouders en de leraar.
 • Wanneer dit gesprek niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de ouders en de schooldirectie.
 • Slagen ouders en school er ondanks de gesprekken niet in om tot een geschikte oplossing te komen, er is contact geweest met het samenwerkingsverband (n.v.t. in het geval van mbo).

Waar moet een aanmelding aan voldoen?

U kunt ondersteuning aanvragen wanneer er sprake is van (minimaal) één van de onderstaande situaties:

 • De leerling zit langdurig thuis (langer dan vier weken en zonder uitzicht op een onderwijsplek op korte termijn).
 • Het lukt niet om een geschikte onderwijsplek te vinden voor een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, zoals gedrags-, leer- of gezondheidsproblemen.
 • Het lukt de school niet om de juiste ondersteuning of begeleiding te bieden aan een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, zoals gedrags-, leer- of gezondheidsproblemen.

Wanneer kan er geen consulent ingeschakeld worden?

 • Bij doublure (zittenblijven) of niveaubepaling.
 • Bij problematiek op het niveau van hbo of universiteit, aangezien onze dienstverlening alleen beschikbaar is voor kinderen op het primair-, voorgezet-, speciaal onderwijs en mbo. (Op de website van het Expertisecentrum handicap +studie vindt u informatie voor studenten met een beperking die tijdens hun studie belemmeringen ondervinden.)
 • Bij een lopende juridische procedure over de problematiek.
 • Wanneer de leerling langdurig thuiszit door spijbelen.

Wie kan een aanmelding bij ons doen?

 • De ouders of wettelijk vertegenwoordiger van de leerling.
 • De leerling zelf. Er is toestemming van de ouder nodig wanneer de leerling jonger is dan 16 jaar.
 • Elke andere betrokkene mits:

Let op: bent u als aanmelder niet de ouder (wettelijk vertegenwoordiger) van het kind, dan dient u de ouders op de hoogte te stellen dat u van plan bent om ons in te schakelen.

De ouders dienen toestemming te geven voor het doorgeven van hun persoonsgegevens. Omtrent de persoonsgegevens van een jongere van 18 jaar of ouder, is geen toestemming van de ouders nodig, in dat geval dient er toestemming te zijn van de jongere zelf.
(De linken betreffen VOORBEELDEN van de toestemmingsovereenkomst en zijn NIET rechtsgeldig!)

Aanmeldformulieren

Aanmelden voor ondersteuning vanuit Onderwijsconsulenten kan via het aanmeldformulier voor ouders/verzorgers of het aanmeldformulier voor professionals.