Nieuwe aanmeldingen voor een zorgarrangeur!

15 november 2023
Nieuwe aanmeldingen voor een zorgarrangeur!

De ministeries van VWS en OCW hebben mogelijk gemaakt dat in de afgelopen 3,5 jaar aan 75 speciaal onderwijsscholen en schoolbesturen een zorgarrangeur beschikbaar werd gesteld. De belangstelling was groot en ook het effect was positief en daarom is besloten, in overleg met de ministeries, om het project zorgarrangeur doorgang te geven. Daartoe is er nu een nieuwe inschrijfronde opengesteld voor het kalenderjaar 2024.
En let op: er is een korte inschrijfperiode tot maximaal 31 december 2023!

Wat gaat de zorgarrangeur doen?

De zorgarrangeurs bieden scholen ondersteuning bij het organiseren van zorg in onderwijstijd voor de leerlingen van deze scholen. Dit betekent dat scholen worden ondersteund bij het inzetten van zorggelden waar hun leerlingen vanuit de verschillende zorgwetten aanspraak op kunnen maken om zorg in onderwijstijd. Dit doen ze door in samenwerking met een Speciaal Onderwijs school:

  1. De zorgarrangeur na analyse van de situatie samen met de school het verbindingen aanjaagt en het gesprek aangaat met de netwerkpartijen zoals zorgpartijen, gemeentes, zorgkantoren en de onderwijspartners over de inzet van zorggelden voor leerlingen tijdens onderwijstijd en daar concrete afspraken over maakt. Hieronder valt ook het voeren van gesprekken met ouders over de inzet van het PGB tijdens schooltijd.
  2. Na inventarisatie van de hulpvraag en de analyse wordt er een plan van aanpak gemaakt waarmee de school ook na afronding van het traject zelfstandig verder kan met soortgelijke vraagstukken in de toekomst.

Wat levert de zorgarrangeur op?

  1. De school krijgt zicht op en inzicht in de mogelijkheden en middelen met betrekking tot zorg in onderwijstijd. Hierdoor kan de school zich meer richten op zijn kerntaak, het verzorgen van onderwijs.
  2. De school is minder tijd kwijt in het onderhandelen met zorgpartners, gemeentes, zorgkantoren en de ouders over de inzet van het PGB en zorg tijdens schooltijd.
  3. Onderwijsgeld wordt besteed aan onderwijs.
  4. Na de ondersteuning door de zorgarrangeur is de school zelf in staat de juiste kanalen te vinden om de zorg gefinancierd te krijgen vanuit de zorgkaders.

Wat wordt gevraagd van de school?

Van de (V)SO school wordt draagvlak en ambitie verwacht en commitment vanuit het schoolbestuur. De school moet een duidelijke vraag hebben binnen het thema ZIO en bereid zijn om te werken met een verwerkersovereenkomst. De school stelt een vast contactpersoon beschikbaar gedurende het traject die ook tijd krijgt om mee te lopen met de zorgarrangeur, die informatie vanuit de school kan aanleveren en die de zorgarrangeur kan introduceren bij ketenpartners en eventueel ouders. Vooralsnog wordt uitgegaan van een traject van maximaal 125 uur per school voor de zorgarrangeur, verspreid over het kalenderjaar 2024. Omwille van de voortgang van het traject is het belangrijk dat de contactpersoon een mandaat heeft, tijd en ruimte heeft om deel te nemen aan (netwerk)overleggen en het schrijven van (project)plannen. Hierdoor kan er snel geschakeld worden en wordt er geen tijd verloren.

Wie is de zorgarrangeur?

De Onderwijsconsulenten krijgen subsidie om uitvoering te gaan geven aan de taak van zorgarrangeur. De consulenten kennen de weg binnen de diverse onderwijs- en zorgsystemen, weten op welke zorg aanspraak gemaakt kan worden en welke verantwoordelijkheden waar liggen. Bovendien beschikken zij over een uitgebreid netwerk in de regio. Door de taak van zorgarrangeur bij de onderwijs(zorg)consulenten te beleggen wordt aangesloten bij een bestaande vorm van ondersteuning en komt er dus geen nieuwe partij in het onderwijsveld. De taak van de zorgarrangeur is wel een andere taak, dan de taak van de onderwijs(zorg)consulent.

De onderwijsconsulent is gericht op het oplossen van een (zorg in onderwijstijd)-probleem van een individuele leerling. De ervaren onderwijsconsulent als zorgarrangeur biedt scholen ondersteuning bij het organiseren van zorg in onderwijstijd voor de leerlingen van deze scholen. De zorgarrangeur blijft een onafhankelijk adviseur. Hij/zij werkt niet in opdracht van de school en is niet verantwoordelijk voor het op dit terrein uitgevoerde beleid van de school. Door samen met de school, ouders en zorgpartners de zorg in onderwijstijd meer collectief te organiseren wordt beoogd te borgen dat deze leerlingen op gebied van onderwijs en zorg in onderwijstijd krijgen wat zij nodig hebben. Daarmee wordt voorkomen dat zij uitvallen, of (een deel van de tijd) niet op school kunnen komen omdat er dan geen zorgondersteuning beschikbaar is.

Wat is er anders in 2024

In 2024 zullen wij ons, nog meer dan anders, richten op de olievlekwerking in de regio om zo niet alleen de kennis en verworven mogelijkheden bij de aangemelde school te houden, maar om het collectieve mogelijk te maken voor regio’s. Daarom zou het fijn zijn als aanmeldingen van een school gepaard gaan met een aanmelding van een samenwerkingsverband en/ of een gemeente (let op, deze krijgen voorrang!). Daarnaast willen wij onze kennis meer gemeengoed maken en zullen wij daarop inzetten door middel van publicaties en kennisdagen.

Aanmeldprocedure

Vanaf heden is inschrijving mogelijk. U (bevoegd gezag van de school) kunt uw belangstelling kenbaar maken door het sturen van een email aan onderstaand adres voor 31 december 2023. In deze email moet u de volgende zaken vermelden:

  • Welke school wordt aangemeld (graag met eigenschappen van de school, hoeveel leerlingen, voor welke leerlingen, regiofunctie e.d.)
  • Wat is de ondersteuningsvraag aan de zorgarrangeur- graag kort en helder geformuleerd!
  • Wat is er tot nu toe al gerealiseerd mbt ZIO in de school en/of regio?
  • Wie zal contactpersoon zijn (met mandaat!)

De selectiecriteria zijn samen met OCW en VWS opgesteld en richten zich voornamelijk op een landelijk representatief beeld, diversiteit in ondersteuningsvragen en eventuele mogelijkheden tot olievlekwerking in de regio. De selectie van de aangemelde scholen wordt door de Onderwijsconsulenten gedaan. Zo kort mogelijk na 31 december 2023 zal er contact worden opgenomen.

Wilt u meer informatie? Dan verwijs ik u naar de oplossingenlabs die afgelopen jaar zijn georganiseerd met bijbehorend e-magazine: https://www.vgn.nl/system/files/2022-01/Magazine%20OplossingenLab8.pdf of de factsheet die de zorgarrangeurs samen met de onderzoekbureaus DSP en Oberon hebben gemaakt: Factsheet-Zorg-in-Onderwijstijd-december-2022-DSP-Oberon-Onderwijsconsulenten-3.pdf (dsp-groep.nl)

Contact & informatie

Onderwijsconsulenten
Coördinator:
Yvon Wagenaar
zorgarrangeurs@onderwijsconsulenten.nl
06-22326666