Veelgestelde vragen

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen over Onderwijsconsulenten.

Onderwijsconsulenten werkt in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met ouders en professionals aan een passende onderwijsloopbaan voor iedere leerling/student. Onze ervaren en deskundige consulenten bieden gratis begeleiding, bemiddeling en advies wanneer ouders, school en samenwerkingsverband er niet in slagen voor de leerling geschikt onderwijs te vinden. Vanuit ons kantoor in Den Haag staan wij met bureaumedewerkers onze consulenten bij. Onderwijsconsulenten valt onder de Stichting Ondersteuning Scholen en Ouders.

Onze begeleiding, bemiddeling en advies is kosteloos, dankzij de subsidies van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wanneer een leerling langdurig thuiszit of vastloopt op school en het de ouders, school en het samenwerkingsverband niet lukt om hiervoor een oplossing te vinden. Er dient sprake te zijn van (minimaal) één van de onderstaande situaties:

 • De leerling zit langdurig thuis (langer dan vier weken en zonder uitzicht op een onderwijsplek op korte termijn).
 • Het lukt niet om een geschikte onderwijsplek te vinden voor een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, zoals gedrags-, leer- of gezondheidsproblemen.
 • Het lukt de school niet om de juiste ondersteuning of begeleiding te bieden aan een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, zoals gedrags-, leer- of gezondheidsproblemen.
 • Bij vragen over de bekostiging rond de inzet van medische zorg op school. Hiervoor hebben we speciale onderwijszorgconsulenten in dienst.

 • Bij doublure (zittenblijven) of niveaubepaling voor het voortgezet onderwijs.
 • Bij problematiek op het niveau van hbo of universiteit, aangezien onze dienstverlening alleen beschikbaar is voor kinderen op het primair-, voorgezet-, speciaal onderwijs en mbo.
 • Bij een lopende juridische procedure over de problematiek.
 • Wanneer de leerling langdurig thuiszit door spijbelen.

Aanmelden voor ondersteuning door Onderwijsconsulenten kan zowel via het aanmeldformulier of door te bellen naar het centrale nummer 070-312 28 87 en te kiezen voor optie 2 in het belmenu. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13:30 tot 16.30 uur. Na een digitale aanmelding wordt u zo snel mogelijk gebeld door een van onze intakemedewerkers. Tijdens een telefonische intake beantwoorden wij waar mogelijk vragen en gaan vervolgens op zoek naar de meest passende consulent.

Let op: bent u als aanmelder niet de ouder (wettelijk vertegenwoordiger) van het kind, dan dient u de ouders op de hoogte te stellen dat u van plan bent om ons in te schakelen. De ouders dienen toestemming te geven voor het doorgeven van hun persoonsgegevens. Omtrent de persoonsgegevens van een jongere van 18 jaar of ouder, is geen toestemming van de ouders nodig, in dat geval dient er toestemming te zijn van de jongere zelf. 

Voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het mbo. Onderwijsconsulenten is niet bevoegd om te bemiddelen en te adviseren binnen het hoger onderwijs (hbo en universiteit). Op de website van het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs vindt u informatie voor studenten met een beperking die tijdens hun studie belemmeringen ondervinden.

Nee. Het advies van de onderwijsconsulent is niet bindend.

Ouders kunnen terecht bij de informatielijn van Ouders & Onderwijs via 088-6050101 en professionals kunnen terecht bij het Steunpunt Passend Onderwijs via www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

Onderwijsconsulenten werkt conform de richtlijnen die zijn opgesteld vanuit de Wet Persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer informatie hieromtrent is te lezen in ons privacyreglement welke u kunt vinden onderaan deze webpagina of bij ons kunt opvragen via info@onderwijsconsulenten.nl.

U kunt een klacht over een onderwijsconsulent of bureaumedewerker indienen via info@onderwijsconsulenten.nl. Neem in uw mail in ieder geval op:

 • Uw naam en contactgegevens.
 • De naam van het kind waar het om gaat.
 • De naam van de consulent of bureaumedewerker op wie uw klacht betrekking heeft.
 • Een omschrijving van de klacht.

Voor meer informatie kunt u onze klachtenregeling raadplegen.


Contact

Op vrijdag 16 september is het kantoor van Onderwijsconsulenten gesloten.