Veelgestelde vragen

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen over Onderwijsconsulenten.

Onderwijsconsulenten werkt in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met ouders en professionals aan een passende onderwijsloopbaan voor iedere leerling/student. Onze ervaren en deskundige consulenten bieden gratis begeleiding, bemiddeling en advies wanneer ouders, school en samenwerkingsverband er niet in slagen voor de leerling geschikt onderwijs te vinden. Vanuit ons kantoor in Den Haag staan wij met bureaumedewerkers onze consulenten bij. Onderwijsconsulenten valt onder de Stichting Ondersteuning Scholen en Ouders.

Onze begeleiding, bemiddeling en advies is kosteloos, dankzij de subsidies van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wanneer een leerling langdurig thuiszit of vastloopt op school en het de ouders, school en het samenwerkingsverband niet lukt om hiervoor een oplossing te vinden. Er dient sprake te zijn van (minimaal) één van de onderstaande situaties:

 • De leerling zit langdurig thuis (langer dan vier weken en zonder uitzicht op een onderwijsplek op korte termijn).
 • Het lukt niet om een geschikte onderwijsplek te vinden voor een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, zoals gedrags-, leer- of gezondheidsproblemen.
 • Het lukt de school niet om de juiste ondersteuning of begeleiding te bieden aan een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, zoals gedrags-, leer- of gezondheidsproblemen.
 • Bij vragen over de bekostiging rond de inzet van medische zorg op school.

 • Bij doublure (zittenblijven) of niveaubepaling voor het voortgezet onderwijs.
 • Bij problematiek op het niveau van hbo of universiteit, aangezien onze dienstverlening alleen beschikbaar is voor kinderen op het primair-, voorgezet-, speciaal onderwijs en mbo.
 • Bij een lopende juridische procedure over de problematiek.
 • Wanneer de leerling langdurig thuiszit door spijbelen.

Aanmelden voor ondersteuning door Onderwijsconsulenten kan digitaal via onze aanmeldpagina of telefonisch via 070-312 28 87 (telefonisch aanmelden kan op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur en van 14.00 tot 15.30 uur.). Na een aanmelding wordt u zo snel mogelijk gebeld door een van onze intakemedewerkers. In de telefonische intake brengen zij de situatie in kaart, om te beoordelen of een consulent kan worden ingezet. Vervolgens gaan zij op zoek naar een passende consulent.

Let op: bent u als aanmelder niet de ouder (wettelijk vertegenwoordiger) van het kind, dan dient u akkoord te hebben van de ouders om een aanmelding bij ons te doen. Als uit het telefonisch intakegesprek blijkt dat er een onderwijsconsulent kan worden ingezet, ontvangen ouders van ons een schriftelijke toestemmingsovereenkomst. Indien de leerling 18 jaar of ouder is, is er geen toestemming van de ouders nodig. In dat geval dient u als aanmelder akkoord te hebben van de leerling zelf en ontvangt de leerling een schriftelijke toestemmingsovereenkomst. Klik hier voor een voorbeeld van de toestemmingsovereenkomst voor de ouders (wettelijke vertegenwoordigers) en hier voor een voorbeeld van de toestemmingsovereenkomst voor meerderjarige leerlingen. Let op: deze voorbeelden zijn niet rechtsgeldig.

Op dit moment hanteren we geen urgentie bij onze aanmeldingen, of op onze wachtlijst. Ieder kind sluit op dezelfde manier aan op de wachtlijst. Wij doen er momenteel alles aan om onze wachtlijst te verkorten, waarmee we ernaar streven om elk kind zo snel mogelijk te helpen.

Voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het mbo. Onderwijsconsulenten is niet bevoegd om te bemiddelen en te adviseren binnen het hoger onderwijs (hbo en universiteit). Op de website van het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs vindt u informatie voor studenten met een beperking die tijdens hun studie belemmeringen ondervinden.

Nee. Het advies van de onderwijsconsulent is niet bindend.

Ouders kunnen terecht bij de informatielijn van Ouders & Onderwijs via 088-6050101 en professionals kunnen terecht bij het Steunpunt Passend Onderwijs via www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

Onderwijsconsulenten werkt conform de richtlijnen die zijn opgesteld vanuit de Wet Persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer informatie hieromtrent is te lezen in ons privacyreglement welke u kunt vinden onderaan deze webpagina of bij ons kunt opvragen via info@onderwijsconsulenten.nl.

U kunt een klacht over een onderwijsconsulent of bureaumedewerker indienen via info@onderwijsconsulenten.nl. Neem in uw mail in ieder geval op:

 • Uw naam en contactgegevens.
 • De naam van het kind waar het om gaat.
 • De naam van de consulent of bureaumedewerker op wie uw klacht betrekking heeft.
 • Een omschrijving van de klacht.

Voor meer informatie kunt u onze klachtenregeling raadplegen.