Nieuwe ronde aanmeldingen voor de inzet van een zorgarrangeur!

19 december 2022
Nieuwe ronde aanmeldingen voor de inzet van een zorgarrangeur!

De ministeries van VWS en OCW hebben mogelijk gemaakt dat in de afgelopen 2,5 jaar aan 50 speciaal onderwijsscholen een zorgarrangeur beschikbaar werd gesteld. De belangstelling was groot en ook het effect was positief en daarom is besloten, in overleg met de ministeries, om het project met een jaar te verlengen. Daarom is er nu een nieuwe inschrijfronde voor het kalenderjaar 2023.
En let op: er is een korte inschrijfperiode tot maximaal 15 januari 2023!

Wat gaat de zorgarrangeur doen?

De zorgarrangeurs bieden scholen ondersteuning bij het organiseren van zorg in onderwijstijd voor de leerlingen van deze scholen. Dit betekent dat scholen worden ondersteund bij het inzetten van zorggelden waar hun leerlingen vanuit de verschillende zorgwetten aanspraak op kunnen maken om zorg in onderwijstijd. Dit betekent dat:

  1. De zorgarrangeur na analyse van de situatie samen met de school het gesprek aangaat met de zorgpartijen, gemeentes, zorgkantoren en de onderwijspartners over de inzet van zorggelden voor leerlingen tijdens onderwijstijd en daar concrete afspraken over maakt. Hieronder valt ook het voeren van gesprekken met ouders over de inzet van het PGB tijdens schooltijd.
  2. Er een plan van aanpak gemaakt zal worden waarmee de school ook na afronding van het traject zelfstandig verder kan met soortgelijke vraagstukken in de toekomst.

Wat levert de zorgarrangeur op?

  1. De school krijgt zicht op en inzicht in de mogelijkheden en middelen met betrekking tot zorg in onderwijstijd. Hierdoor kan de school zich meer richten op zijn kerntaak, het verzorgen van onderwijs.
  2. De school is minder tijd kwijt in het onderhandelen met zorgpartners, gemeentes, zorgkantoren en de ouders over de inzet van het PGB en zorg tijdens schooltijd.
  3. Onderwijsgeld wordt besteed aan onderwijs.
  4. Na de ondersteuning door de zorgarrangeur is de school zelf in staat de juiste kanalen te vinden om de zorg gefinancierd te krijgen vanuit de zorgkaders.

Wat wordt gevraagd van de school?

Van de (V)SO school wordt draagvlak en ambitie verwacht. De school stelt een vast contactpersoon beschikbaar gedurende het traject die ook tijd krijgt om mee te lopen met de zorgarrangeur, die informatie vanuit de school kan aanleveren en die de zorgarrangeur kan introduceren bij ketenpartners en eventueel ouders. Vooralsnog wordt uitgegaan van een traject van maximaal 125 uur per school voor de zorgarrangeur, verspreid over het kalenderjaar 2023. Omwille van de voortgang van het traject is het belangrijk dat de contactpersoon een mandaat heeft. Hierdoor kan er snel geschakeld worden en wordt er geen tijd verloren.

Daarnaast moet de school een duidelijke vraag hebben binnen dit thema en bereid zijn om te werken met een verwerkersovereenkomst.

Wie is de zorgarrangeur?

De Onderwijs(zorg)consulenten krijgen subsidie om uitvoering te gaan geven aan de taak van zorgarrangeur. De consulenten kennen de weg binnen de diverse onderwijs- en zorgsystemen, weten op welke zorg aanspraak gemaakt kan worden en welke verantwoordelijkheden waar liggen. Bovendien beschikken zij over een uitgebreid netwerk in de regio. Door de taak van zorgarrangeur bij de onderwijs(zorg)consulenten te beleggen wordt aangesloten bij een bestaande vorm van ondersteuning en komt er dus geen nieuwe partij in het onderwijsveld. De taak van de zorgarrangeur is wel een andere taak, dan de taak van de onderwijs(zorg)consulent.

De onderwijs(zorg)consulent is gericht op het oplossen van een (zorg in onderwijstijd)-probleem van een individuele leerling. De ervaren onderwijszorgconsulent als zorgarrangeur biedt scholen ondersteuning bij het organiseren van zorg in onderwijstijd voor de leerlingen van deze scholen. De zorgarrangeur blijft een onafhankelijk adviseur. Hij/zij werkt niet in opdracht van de school en is niet verantwoordelijk voor het op dit terrein uitgevoerde beleid van de school. Door samen met de school, ouders en zorgpartners de zorg in onderwijstijd meer collectief te organiseren wordt beoogd te borgen dat deze leerlingen op gebied van onderwijs en zorg in onderwijstijd krijgen wat zij nodig hebben. Daarmee wordt voorkomen dat zij uitvallen, of (een deel van de tijd) niet op school kunnen komen omdat er dan geen zorgondersteuning beschikbaar is.

Aanmeldprocedure

Vanaf heden is inschrijving mogelijk. U (bevoegd gezag van de school) kunt uw belangstelling kenbaar maken door het sturen van een email aan onderstaand adres voor 15 januari 2023. In deze email moet u de volgende zaken vermelden:

  • Welke school wordt aangemeld (graag met eigenschappen van de school, hoeveel leerlingen, voor welke leerlingen, regiofunctie e.d.)
  • Wat is de ondersteuningsvraag aan de zorgarrangeur- graag kort en helder geformuleerd!
  • Wie zal contactpersoon zijn (met mandaat!)

De selectiecriteria zijn samen met OCW en VWS opgesteld en richten zich voornamelijk op een landelijk representatief beeld, diversiteit in ondersteuningsvragen en eventuele mogelijkheden tot olievlekwerking in de regio. De selectie van de aangemelde scholen wordt door de Onderwijsconsulenten gedaan. Zo kort mogelijk na 15 januari zal er contact worden opgenomen.

Wilt u meer informatie? Dan verwijs ik u naar de factsheet die de zorgarrangeurs samen met de onderzoekbureaus DSP en Oberon hebben gemaakt: Factsheet-Zorg-in-Onderwijstijd-december-2022-DSP-Oberon-Onderwijsconsulenten-3.pdf (dsp-groep.nl)

Contact & informatie

Onderwijsconsulenten
Coördinator:
Yvon Wagenaar
zorgarrangeurs@onderwijsconsulenten.nl
06-22326666