Zorgarrangeurs in het kader van zorg in onderwijstijd

30 juni 2020
Zorgarrangeurs in het kader van zorg in onderwijstijd

De ministers van VWS en OCW hebben per brief 1 van 30 oktober 2019 aangekondigd dat zij in 2 jaar tijd aan maximaal 50 speciaal onderwijs-scholen (so/vso cluster 3 en 4) een zorgarrangeur beschikbaar stellen. Vanaf nu kan worden aangemeld. Deze zorgarrangeurs gaan scholen ondersteunen bij het regelen van de financiering van zorg in onderwijstijd. Zij kennen de weg in de diverse onderwijs- en zorgsystemen en weten hoe en op welke zorg aanspraak gemaakt kan worden. Zo helpen ze scholen om meer zorgmiddelen in te kunnen zetten in onderwijstijd, zodat de leerlingen de juiste zorg en begeleiding kunnen krijgen bij het onderwijs of bij het naar school gaan. Deze taak zal uitgevoerd worden door  de onderwijszorgconsulenten van de landelijke organisatie Onderwijsconsulenten (SOSO).

Wat gaat de zorgarrangeur doen?

De zorgarrangeurs gaan scholen ondersteunen bij het inzetten van zorggelden waar hun leerlingen vanuit de verschillende zorgwetten aanspraak op kunnen maken om zorg in onderwijstijd ten gunste van zowel de individuele leerling en van alle leerlingen van de school mogelijk te maken.

Dit betekent dat:

 1. De zorgarrangeur na analyse van de situatie samen met de school het gesprek aangaat met de zorgpartijen, gemeentes, zorgkantoren en de onderwijspartners over de inzet van zorggelden voor leerlingen tijdens onderwijstijd en daar concrete afspraken over maakt. Hieronder valt ook het voeren van gesprekken met ouders over de inzet van het PGB tijdens schooltijd.
 2. Er een plan van aanpak gemaakt zal worden waarmee de school ook na afronding van het traject zelfstandig verder kan met soortgelijke vraagstukken in de toekomst.
 3. Daarnaast houdt de zorgarrangeur bij hoeveel en welke zorg er eigenlijk moet worden ingezet op school/ scholen. Deze gegevens komen anoniem bijeen in een centraal gecoördineerde wetenschappelijke monitor en worden gebruikt voor de vormgeving van de structurele oplossing waarbij zorgbudgetten collectief beschikbaar worden gesteld voor de zorg in onderwijstijd.

Wat levert de zorgarrangeur op?

 1. De school krijgt zicht op en inzicht in de mogelijkheden en middelen met betrekking tot zorg in onderwijstijd. Hierdoor kan de school zich meer richten op zijn kerntaak, het verzorgen van onderwijs.
 2. De school is minder tijd kwijt in het onderhandelen met zorgpartners, gemeentes, zorgkantoren en de ouders over de inzet van het PGB en zorg tijdens schooltijd.
 3. Onderwijsgeld wordt besteed aan onderwijs.
 4. Na de ondersteuning door de zorgarrangeur is de school zelf in staat de juiste kanalen te vinden om de zorg gefinancierd te krijgen vanuit de zorgkaders.

Wat wordt gevraagd van de school?

Van de school wordt draagvlak en ambitie verwacht. De school stelt een vast contactpersoon beschikbaar gedurende het traject die ook tijd krijgt om mee te lopen met de zorgarrangeur, die informatie vanuit de school kan aanleveren en die de zorgarrangeur kan introduceren bij ketenpartners en eventueel ouders. Vooralsnog wordt uitgegaan van een traject van maximaal 200 uur per school voor de zorgarrangeur, verspreid over gemiddeld een schooljaar. Omwille van de voortgang van het traject is het belangrijk dat de contactpersoon een mandaat heeft. Hierdoor kan er snel geschakeld worden en wordt er geen tijd verloren.

Onderdeel van de inzet van de zorgarrangeur is ook dat de school geanonimiseerde informatie beschikbaar stelt ten behoeve van de centraal gecoördineerde monitor. Het gaat hierbij om informatie over welke zorg de leerlingen op school ontvangen en hoeveel zorg er daadwerkelijk nodig is. Deze informatie wordt door DSP/Oberon verwerkt. De informatie hebben de ministeries nodig om te komen tot een structurele oplossing om de zorg tijdens onderwijstijd te financieren.

Wie is de zorgarrangeur?

De Onderwijs(zorg)consulenten krijgen subsidie om uitvoering te gaan geven aan de taak van zorgarrangeur. De consulenten kennen de weg binnen de diverse onderwijs- en zorgsystemen, weten op welke zorg aanspraak gemaakt kan worden en welke verantwoordelijkheden waar liggen. Bovendien beschikken zij over een uitgebreid netwerk in de regio. Door de taak van zorgarrangeur bij de onderwijs(zorg)consulenten te beleggen wordt aangesloten bij een bestaande vorm van ondersteuning en komt er dus geen nieuwe partij in het onderwijsveld. De taak van de zorgarrangeur is wel een andere taak, dan de taak van de onderwijs(zorg)consulent.

De onderwijs(zorg)consulent is gericht op het oplossen van een (zorg in onderwijstijd)-probleem van een individuele leerling. De zorgarrangeur werkt op het collectieve niveau en meer in de preventieve sfeer: door samen met de school, ouders en zorgpartners de zorg in onderwijstijd meer collectief te organiseren wordt beoogd te borgen dat deze kinderen op gebied van onderwijs en zorg in onderwijstijd krijgen wat zij nodig hebben. Daarmee wordt voorkomen dat zij uitvallen, of (een deel van de tijd) niet op school kunnen komen omdat er dan geen zorgondersteuning beschikbaar is.

Aanmeldprocedure

Aanmelden kan via zorgarrangeurs@onderwijsconsulenten.nl

Aanmelden kan wanneer:

 • het een cluster 3 of 4-school betreft;
 • de school een vraagstuk heeft bij het collectief regelen van de financiering van zorg in onderwijstijd voor alle leerlingen op de school die dit nodig hebben. Het gaat dus niet om één specifieke klas of leerling (voor een individuele leerling kan een aanmelding worden gedaan voor ondersteuning van een onderwijsconsulent of onderwijszorgconsulent (indien akkoord ouders);
 • het belang van de leerlingen centraal staat;
 • de school mankracht, mandaat en een vast contactpersoon levert tijdens het traject dat naar verwachting gemiddeld een (school)jaar zal duren;
 • er bereidheid is om deel te nemen en input te leveren aan de monitor uitgevoerd door DSP/Oberon.

NB: Er zal gestreefd worden naar een representatief beeld van de deelnemende scholen. Daarom wordt er gelet op spreiding qua regio (stad vs. platteland), qua grootte van de school (éénpitter vs. grote regio-besturen), qua leeftijd (SO en VSO) en qua doelgroep (brede instroom vs. specialistische schoolsetting) etc.

Contact & informatie

Onderwijsconsulenten
zorgarrangeurs@onderwijsconsulenten.nl
070-3122887

Projectleider
Yvon Wagenaar
zorgarrangeurs@onderwijsconsulenten.nl

1 Zie voor meer informatie: Kamerbrief Voortgang onderwijs-zorg, 30 oktober 2019 en het Actieprogramma zorg voor de jeugd: Actielijn 3: Alle kinderen de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen, VWS, 1 april 2018